Obchodní podmínky

Ochrana soukromí (pdf)

 

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti HOPA CZ s.r.o.

Úvodní ustanovení:

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") vydává společnost HOPA CZ s.r.o.  se sídlem Divnice 144, 763 21 Slavičín (dále jen "společnost HOPA" nebo "HOPA"), IČ: 25502531, DIČ: CZ25502531, registrována u krajského soudu v Brně, spisová značka C 28241, jako prodávající všech uvedených produktů pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.

2. Tyto Podmínky platí i v případě, že společnost  HOPA sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro nekatalogové dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.

I. Použité pojmy a termíny

1.    Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito Podmínkami vystaví Společnosti HOPA objednávku.

2.    Plněním se rozumí zboží dodávané společností HOPA v souladu s jeho předmětem podnikání.

3.  Zbožím se rozumí výrobky, které jsou uvedeny dle nabídek názvem. Specifikace zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech.

4.  Nekatalogovým zbožím se rozumí zboží neuvedené v katalogu, které společnost HOPA dodává podle zvláštních ustanovení těchto Podmínek.

5.    Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího, učiněný vůči společnosti HOPA s cílem obdržet od ní plnění. Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:

a. jméno a příjmení u fyzických osob, či obchodní firma kupujícího,

b. u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, u právnických osob sídlo    kupujícího,

c. dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od adres uvedených pod písm. b),

d. IČ a DIČ kupujícího,

e. bankovní spojení a číslo účtu kupujícího,

f. druh zboží a jeho množství,

g. označení zboží podle položek v katalogu společnosti HOPA,

h. podpis kupujícího, popř. statutárního orgánu nebo zmocněného či v běžném obchodním stykuoprávněného pracovníka kupujícího, který je oprávněn podle kupní smlouvy objednávat, včetně vypsání jeho jména,

i. výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly společnosti HOPA předloženy dříve,

j. Telefonické objednávky jsou v tomto případě nepřípustné. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je společnost HOPA oprávněna odmítnout nebo vrátit objednavateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena. Náležité objednávky jsou společností HOPA zpracovávány po celý pracovní týden, do 10:00 hodin každého pracovního dne. Objednávky přijaté po 10:00 hod. mohou být zpracovány následující den !

Společnost HOPA si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné objednávce s podpisovým vzorem doloženým kupujícím. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží nebo nesouladu mezi podpisem na objednávce a podpisovým vzorem, je Společnost HOPA oprávněna plnění podle objednávky odmítnout. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Splněním společností HOPA v souladu s objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu. V případě, že je objednávka vydána společností HOPA jako formulář, ať již v písemné, elektronické, či jiné podobě, uskutečňuje kupující objednávání zboží zásadně na tomto formuláři.

6.    Dodávkou či splněním společností HOPA (dále jen "dodávka") je okamžik předání zboží kupujícímu. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout.

7.      Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna v souladu s Reklamačním řádem společnosti HOPA, který je nedílnou součástí těchto Podmínek.

8.      Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. III Podmínek.

9.   Termín splatnosti je den, který určila Společnost HOPA a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet společnosti HOPA nebo uhrazena společnosti HOPA v hotovosti.

10.    Pokud není společností HOPA vydán jednotlivému kupujícímu speciální ceník, rozumí se ceníkem oficiální přehled o cenách titulů v nabídce Společnosti HOPA ve znění jejich pozdějších doplňků (dále jen "Ceník"). Společnost HOPA si vyhrazuje právo Ceník upravovat. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena podle Ceníku platného v době vystavení objednávky. Platnost Ceníku nastává dnem jeho vydání v sídle Společnosti HOPA, pokud není společností HOPA stanoveno něco jiného.

11. V případě, že společnost HOPA nemá ve lhůtě požadované kupujícím k plnění potřebné množství objednaného zboží k dispozici, společnost HOPA po obdržení takové objednávky zařadí objednavatele jako čekatele na objednané zboží a vede jeho objednávku v evidenci. Nedojde-li k vykrytí objednávky ze strany společnosti HOPA do 10 pracovních dnů, považuje se objednávka za zrušenou a hledí se na ni, jako by nebyla učiněna.

12. Vratky zboží jsou zatíženy poplatkem 15% z hodnoty zboží.

II. Dodací podmínky

1.   Předmětem koupě je zboží dodávané společností HOPA. Výběr zboží provede kupující objednávkou podle katalogu, nabídky nebo obdobného podkladu za tím účelem vydaného společností HOPA. Společnost HOPA se zavazuje poskytovat alespoň zveřejněním na své internetové stránce kupujícímu nové katalogy zboží.

2.    Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího, ve lhůtě 3 - 10  pracovních dnů. Objednávka se činí písemnou formou, faxem, formou přenosu dat po síti INTERNET. V případě objednávky jinou než písemnou formou si Společnost HOPA vyhrazuje právo neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení písemnou formou.Objednávku nekatalogového zboží je kupující povinen učinit vždy v písemné formě s tím, že termín dodání je vždy dle dohody a na základě písemného potvrzení společnosti HOPA.

3.    Společnost HOPA je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále je oprávněna tak učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči společnosti HOPA splatné ke dni vystavení objednávky.

4.  Dopravu zajišťuje společnost HOPA, pokud není v objednávce uvedeno jinak. Zboží je dodáváno na náklady Společnosti HOPA, pokud není uvedeno v ceníku daného zboží nebo při potvrzení objednávky ze strany společnosti HOPA jinak. Převzetí zboží kupující potvrdí zaměstnanci společnosti HOPA, případně pověřenému dopravci na jeho dodacím dokladu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího v souladu s podpisem z obchodního rejstříku nebo se živnostenským listem a uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje. Kupující bere na vědomí, že přepravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení s údaji dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.

5.   Pokud kupující nesdělí společnosti HOPA jinou adresu k provedení dodávky, platí, že místem dodání je sídlo kupujícího. V případě uvedení více adres společnost HOPA může splnit dodávku předáním na jakékoli z těchto adres, pokud není objednávkou kupujícího místo dodání přesně specifikováno. Totéž platí i v případě, že objednávkou sice místo specifikováno je, ovšem provedení dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožným nebo značně obtížným.

6.  Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat společnost HOPA o jakýchkoli změnách v osobách oprávněných k převzetí zboží a podpisu přepravních (dodacích) dokladů, stejně jako o změnách adres určených kprovedení dodávky. Porušení této povinnosti nemůže být důvodem pro zpochybnění převzetí dodávky kupujícím azprošťuje společnost HOPA jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo za škodu.7.   Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla dodací list. Při fakturaci bude kopie potvrzeného dodacího listu připojena k faktuře.

 

III. Kupní cena a platební podmínky

1.  Kupní cena je stanovena Ceníkem a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře. Kupní cena zahrnuje veškeré výdaje společnosti HOPA spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání (není-li těmito Podmínkami stanoveno jinak), včetně ochrany zboží a jeho pojištění. Kupující je s Ceníkem seznámen.

2.  Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 7. dnem od data vystavení faktury (data zdanitelného plnění).

3.  V případě první objednávky u nového zákazníka je vždy faktura splatná při odběru zboží, pokud není stanoveno jinak.

4. Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:

a. datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění,

b. datum splatnosti,

c. označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny, zakázku

d. uvedení celkové ceny bez DPH,

e. DPH,

f. uvedení celkové částky k úhradě,

g. čísla dodacích listů, pokud byly vystaveny zvlášť,

h. zákaznické číslo, pokud je přiděleno,

i. číslo objednávky

j. identifikační údaje prodávajícího a kupujícího včetně DIČ

5.  Octne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je společnost HOPA oprávněna na něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky denně. V tomto případě zůstává zboží i nadále majetkem společnosti HOPA až do úplného uhrazení faktur(y).Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je společnost HOPA oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení kupujícího. Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vracení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu společnosti HOPA nebo po dohodě s ní a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího. Pokud nedojde k úplnému vrácení do 30 dnů od doručení Odstoupení od smlouvy kupujícímu, vyhrazuje si společnost HOPA přednostní právo na exekuci majetku společnosti, případně jednotlivých společníků.

6.   V případě další objednávky ze strany kupujícího, který je dle bodu 5. již v prodlení se zaplacením kupní ceny faktur(y), bude plnění této objednávky odleženo do doby plného uhrazení kupní ceny, případně sumy kupních cen.

IV. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

1.   Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem společnosti HOPA, který je nedílnou součástí těchto Podmínek. Pro zveřejnění Reklamačního řádu nebo jeho změn platí stejné ustanovení o zveřejnění těchto Podmínek.

2.   Pokud není Ceníkem stanoveno něco jiného, společnost HOPA poskytuje na veškeré zboží záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. V záruce řádně uplatněné vady jsou řešeny přednostně výměnou zboží.

3.   Vratky zboží jsou zatíženy poplatkem 15% z hodnoty zboží.

V. Zvláštní ustanovení o nekatalogovém zboží a nekatalogových službách

1.    Nekatalogové zboží se dodává výhradně na základně zvláštní písemné objednávky nebo kupní smlouvy.

2.    Společnost HOPA může zcela podle svého volného a výhradního uvážení vydat speciální ceník pro jednotlivé kupující nebo skupiny kupujících. Kritéria určení cen stanoví společnost HOPA. Podmínkou platnosti speciálního ceníku je uzavření kupní smlouvy, jejíž přílohou a nedílnou částí se speciální ceník stane.

 

VI. Ostatní ustanovení

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zbožíkupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

2. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za společnost HOPA. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce společnosti HOPA nabývají účinnosti 2. dnem pozveřejnění. Novější Podmínky ruší Podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě Podmínek se posuzují vždy podle Podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

Ve Slavičíně dne: 15. 8. 2008
Ing. Jiří Holeček, jednatel společnosti